• Lorgar /
  • Záruční podmínky a záruční karta

Záruční podmínky a záruční karta

Záručná karta

Záruční list si můžete stáhnout a vyplnit zde:
Záručná karta


Všeobecné

LORGAR zaručuje, že produkty značky LORGAR jsou bez závad na materiálu nebo od výrobce při běžném používání v době záruky.


Záruční doba

Záruční doba v zemích EU je:
• Pro všechny výrobky LORGAR – dva (2) roky;
• Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení výrobku u autorizovaného prodejce společnosti LORGAR (internetový obchod, technický trh nebo maloobchodní prodejna). Dokladem o datu nákupu je vaše faktura (nebo dodací list), na které je uvedeno datum nákupu výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že omezená záruka se vztahuje pouze na původního koncového kupujícího výrobku LORGAR ("Vy" nebo "Váš") a není přenosná ani převoditelná na jakéhokoli dalšího kupujícího.


Záruční postup

Pro potvrzení záruky musí uživatel vrátit vadný výrobek LORGAR a doklad o zaplacení v prodejně, kde jej zakoupil.


Převod záruky

Záruka na produkt značky LORGAR lze uplatnit pouze ve státě, kde byl produkt zakoupen.


Omezení odpovědnosti

Následující činnosti a škody jsou ze záruky vyloučeny:
• Poškození nebo neshody způsobené nezajištěním vhodného instalačního nebo provozního prostředí pro výrobek, mimo jiné včetně špatného uzemnění, vnějších elektromagnetických polí, přímého slunečního záření, vysoké vlhkosti a vibrací;
• Poškození způsobené nárazem do jiných předmětů, pádem, rozlitím kapaliny nebo ponořením do kapaliny;
• Poškození způsobené neoprávněnou opravou nebo demontáží výrobku;
• Poškození způsobené nehodou, nesprávnou péčí nebo nedbalostí;
• Poškození způsobené jakýmkoli jiným zneužitím, nesprávným používáním, nesprávnou manipulací nebo nesprávným použitím;
• Poškození způsobené periferními zařízeními třetích stran (včetně spálených míst po elektrickém výboji, roztavení, tavení, rozdělení atd.);
• Jakékoli chyby způsobené nekompatibilitou softwaru a viry;
• Zhoršení způsobené běžným opotřebením, včetně sáčků, krytů, příručky a baterií;
• Pokud bylo sériové číslo výrobku (nebo nálepky se sériovými čísly jeho součástí) změněno, odstraněno nebo rozmazáno;
• Praskliny a škrábance, jakož i jiné vady způsobené jakýmikoliv problémy při přepravě, manipulaci nebo zneužití zákazníkem;

TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A VŠECH OSTATNÍCH ZÁVAZKŮ NEBO ODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI LORGAR, A NEPŘEBÍRÁ ANI NEOPRAVŇUJE ŽÁDNOU JINOU OSOBU, ABY ZA SPOLEČNOST LORGAR PŘEVZALA JAKÉKOLI JINÉ ZÁVAZKY. VÝŠE UVEDENÉ PŘEDSTAVUJE JEDINÝ A VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY KUPUJÍCÍHO V PŘÍPADĚ DODÁNÍ VADNÝCH NEBO NEVYHOVUJÍCÍCH VÝROBKŮ A SPOLEČNOST LORGAR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA NÁKLADY NA NÁHRADU NEBO VÝMĚNU, NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ NEBO SERVIS, NÁKLADY NA PROSTOJE, ZTRÁTU ZISKU, PŘÍJMŮ NEBO DOBRÉ POVĚSTI, ŠKODY ZPŮSOBENÉ SPOLÉHÁNÍM SE, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU POUŽITÍ, POKUD NEBO POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI PŘIDRUŽENÉHO ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY Z DŮVODU, ŽE TAKOVÉ VÝROBKY BUDOU OZNAČENY ZA VADNÉ NEBO NEVYHOVUJÍCÍ. UPOZORŇUJEME, ŽE TATO ZÁRUKA JE DOBROVOLNOU ZÁRUKOU POSKYTOVANOU SPOLEČNOSTÍ LORGAR A POSKYTUJE PRÁVA NAVÍC K ZÁKONNÝM PRÁVŮM KUPUJÍCÍCH PODLE PLATNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ZÁKONŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJE ZBOŽÍ A/NEBO PRÁV SPOTŘEBITELE A NEMÁ NA NĚ VLIV.

Dále upozorňujeme, že výrobky společnosti LORGAR nejsou určeny pro žádné "kritické aplikace". "Kritickými aplikacemi" se rozumí systémy podpory života, lékařské aplikace, připojení k implantovaným zdravotnickým přístrojům, komerční doprava, jaderná zařízení nebo systémy nebo jakékoli jiné aplikace, kde by selhání výrobku mohlo vést ke zranění osob nebo ztrátě života či poškození majetku.